Вход с
квалифициран електронен подпис

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 132, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 131, ал. 2, т. 6 от Наредба № 3/2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри

       За целите на получаване на искания от мен регистриран и оторизиран достъп до личното ми адвокатско досие в единните електронни адвокатски регистри съм информиран и съм съгласен със:

  1. Задължението си да спазвам мерките за информационна сигурност на системите, използвани от Висшия адвокатски съвет по Наредба № 3/2020 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри;
  2. Задължението си да не извършвам опит за външен неоторизиран достъп или атака срещу сигурността на базата данни като при нарушаване на това мое задължение съм информиран за правото на Висшия адвокатски съвет да прекрати достъпа ми до системата и да сезира компетентните органи;
  3. Достъпването до личното ми електронно досие или електронните адвокатски регистри ще се осъществява чрез, подписани с квалифициран електронен подпис, електронни заявления и документи във връзка с провежданите по тази наредба производства.
Влизане чрез удостоверение...
Възникна грешка при обработката на заявката.