Вход с
квалифициран електронен подпис

СЪГЛАСИЕ

по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/2020 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри

        За целите на ползвания от мен регистриран и оторизиран достъп до единните електронни адвокатски регистри съм съгласен и съм информиран, че в срока на получения от мен за служебни цели достъп до единните електронни регистри:

  1. За всеки неоторизиран достъп, действие или бездействие в информационната система и извършване на действия без разпореждане или бездействия след разпореждане, нося дисциплинарна и имуществена отговорност по Кодекса на труда, ако това не представлява престъпление.
  2. Съм задължен/а да спазвам мерките за информационна сигурност на системите, използвани от Висшия адвокатски съвет по Наредба № 3/2020 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри;
  3. Съм задължен/а да не извършвам опит за външен неоторизиран достъп или атака срещу сигурността на базата данни, като при нарушаване на това задължение съм информиран за правото на Висшия адвокатски съвет да прекрати достъпа ми до системата и да сезира компетентните органи;

Декларирам, че предоставените от мен данни за целите на предоставения служебен достъп са верни и точни и в случай на промяна в данните ми се задължавам да информирам администратора на лични данни.

Влизане чрез удостоверение...
Възникна грешка при обработката на заявката.