Вход с
квалифициран електронен подпис

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 131, ал. 2, т. 6 от Наредба № 3/2020 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри на Висшия адвокатски съвет

       При осъществяване на достъп до системата като лице – заявител (временен потребител) по реда на Глава Седма, Раздел II, за целите на заявяване за приемането ми и вписването ми като адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат. и за целите на получаване на, искания от мен, регистриран и оторизиран достъп до информационната система за заявяване, по електронен път, на обстоятелства за първоначално вписване в електронните адвокатски регистри, с подписването на настоящата декларация, съм съгласен и приемам:

Влизане чрез удостоверение...
Възникна грешка при обработката на заявката.